{ "name": "Robin Eikaas", "bio": "Programmer, Gopher, Sysadmin, Linux/Open Source enthusiast", "email": "robin@eika.as", "face": "https://robin.eika.as/face.jpg", "github": "eikaas", "web": "https://robin.eika.as", "pgpkey": "https://robin.eika.as/pub.asc", "pgp_fp": "CA5F 90AF 809E 4C79 0F4C D04A 061E DBCF D086 47ED" }